Penningkohieren van Vinderhoute 1571-1572 en 1574-1577

Niettegenstaande de belasting in 1572 niet meer werd geïnd, treffen we voor verschillende parochies van Vlaanderen nog lijsten aan tot ver na dit jaartal.

In het stadsarchief te Gent bevinden zich vier penningkohieren van Vinderhoute: de kohieren van 1571 en 1572 hebben betrekking op de 20ste penning, het kohier van 1574 wordt gebruikt voor het innen van de 10de en 20ste penning en het kohier 1574 behandelt de 5de penning.

Elk kohier start met een overzicht van de pachters. Hierin vernemen we ook wie de eigenaar is van de pachtgrond, over welk bodemgebruik het gaat, de oppervlakte van elk perceel en de pachtprijs. Dan volgen de eigenaars die hun gronden zelf gebruikten. Ook hier vernemen we het soort grondgebruik, de oppervlakte en de geschatte pachtprijs. Als derde en laatste overzicht krijgen we de aangeslagen eigendommen die in het bezit kwamen van de Koninklijke Majesteit en die eveneens verpacht werden.
Enkel in het kohier van 1571 en 1572 sluit elk artikel af met wat de huurder of eigenaar gebruiker als 20ste penning moest betalen.

Auteur(s): 
Luc Neyt
Jaar van uitgave: 
2017
Prijs: 
9,00 euro
Ledenprijs: 
9,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Vinderhoute
Periode in publicatie: 
1571-1572
1574-1577
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
83