Eigen wapenschild aanvragen

De wapens geregistreerd door het Heraldisch College van Familiekunde Vlaanderen, nrs. 1 - 540 (jun. 1974 - nov. 2022) zijn te vinden in een PDF bestand (wapens en familienamenlijst)
 
Een uitgave in boekvorm "Wapenboek van het Heraldisch College (1973-2023)" bevat naast de wapens en de familienamenlijst ook nog tafels op de figuren in het schild en in het helmteken, de lijst van de wapenspreuken en een historisch overzicht van het Heraldisch College.

Ontstaan

FV-Heraldisch College

Heraldiek en genealogie zijn twee disciplines van de geschiedenis die nauw met elkaar verbonden zijn. Eind 1973 ontstond in de schoot van de toenmalige Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (nu Familiekunde Vlaanderen) een afdeling die zich meer speciaal zou bezighouden met wapenkunde. Het doel was en is nog altijd het gebruik en/of het aannemen van familie- en/of verenigingswapens in onze gewesten te propageren en te populariseren.

Onder invloed van de ideeën van de Franse Revolutie groeide de misvatting dat wapens een uitsluitend voorrecht waren van de adel. Deze opvatting is gelukkig achterhaald. Niet alleen overheidswapens en wapens van instellingen vonden algemeen ingang ook het feit dat iedereen vrij een wapen kan voeren is thans een algemeen aanvaard principe.

In het huidig Belgisch heraldisch recht is het wel zo dat een wapen voor leden van de adel als onontbeerlijk wordt beschouwd, maar verder is er geen enkele wetsbepaling die het dragen er van verbiedt. Het aannemen en het dragen van een wapen is in ons land volkomen vrij voor iedereen die dit wil. Gezien het hier gaat om een aloude Zuid-Nederlandse traditie, die enkel tussen 1795 en 1815 werd onderbroken en nadien slechts in beperkte mate bleef voortbestaan, besloot het HC van FV het voeren van een wapen als traditie en cultuurobject opnieuw aan te moedigen. Het HC zorgt er wel voor dat een aantal principes in acht worden genomen: respect voor de heraldische regels en in het geval van een nieuw wapen het onrechtmatig overnemen van een al bestaand wapen. De inzet van het College werd sindsdien onderstreept door de registratie en publicatie van honderden wapens.

Werking

Het HC registreert en publiceert zowel oude als nieuwe wapens. Deze omvatten zowel persoonlijke wapens (familiewapens) als verenigingswapens. Wapens die al geregistreerd werden door een zustervereniging in binnen- of buitenland worden door het HC alleen geregistreerd na overleg en goedkeuring van genoemde verenigingen.

Wie een wapen wil laten registreren bij het HC neemt hiervoor contact met het secretariaat die de te volgen procedure aan de aanvrager zal bezorgen.

Brochure en aanvraagformulieren zijn te bekomen:

De procedure wordt beëindigd met de registratie en publicatie in Vlaamse Stam en het overmaken van de wapenbrief.

.