Tremelo - Bewerkte parochieregisters D1794-1861, T1794-1861, B1809-1861

Tremelo werd een aparte parochie in 1784; voordien behoorde zij tot de parochie Werchter. Alhoewel zij op kerkelijk gebied dus zelfstandig geworden was, bleef zij op burgerlijk vlak afhangen van de gemeente Werchter, waarvan zij door de wet van 31.12.1837 werd afgescheiden. Bij koninklijk besluit van 17.9.1975 kreeg Tremelo er Baal bij alsook het gehucht Baalse Berg van het vroegere Betekom.
Alhoewel de gehuchten Veldonk, Kruis en Ninde een kapel hadden, bouwde in 1781 abt Simon Wouters van de Parkabdij (geboortig van Werchter), op aandringen van de inwoners , er een kerk, welke gedeeltelijk met de stenen van de afgebroken kapellen, werd opgetrokken. Deze kapellen werden vervangen door kleinere gebouwtjes.
Het eerste parochieregister, dat loopt van 1754 tot 1791, zou, volgens een nota op de eerste pagina van een kopie van het 2de register, die de pastoor heeft gemaakt op verzoek dd. 26.1.1824 van de Procureur des konings, berusten op de griffie van de rechtbank te Brussel !
Voor de akten van de burgerlijke stand van Tremelo moet men tot 1838 terecht bij Werchter; de films op het Rijksarchief beginnen voor Tremelo met de dopen op 2.1.1838, de huwelijken 23.1.1838 en de overlijdens op 19.1.1838, maar de akten zijn overgeschreven van de parochieregisters.
Voor de periode van 1797 tot 1806 werden de data der geboorten vermeld in de parochieregisters getoetst aan deze van de burgerlijke stand, waaruit blijkt dat er soms kennelijke verschillen bestonden.
Bij de overlijdens ontbreken waarschijnlijk deze tussen 5.5.1834 en 21.10.1834 aangezien 2 bladzij-den uit het parochieregister niet werden gefotokopieerd.
Werden niet in de klapper van de huwelijken opgenomen de vrijstelligen (dispensaties) van de roepen (bannis) of van de besloten tijd (tempore clauso); werden wel vermeld de bloed- of andere verwant-schappen maar zonder in detail te treden. Enkele afkortingen : n/b betekent dat de geboorte- en doop-dag dezelfde zijn; (id.BS) wil zeggen dat de geboortedatum in het parochieregister en in dat van de burgerlijke stand identiek is; m & mar. = gehuwd.
Klappers zijn lijsten die de genealoog moeten helpen bij het opzoeken van de akten die hij nodig heeft.
Zoals Leo Vervloet, ondervoorzitter FV regio Mechelen, tijdens de cursussen genealogie benadrukt : controleer steeds met de originele akte de correctheid der gegevens, men vindt soms details die niet in de klappers vermeld zijn en bovendien blijft de kennis van het oud schrift op peil. Het plezier van de genealogie ligt hem ook daarin.

Auteur(s): 
Andre Bruyninx
Jaar van uitgave: 
2019
Prijs: 
30,00 euro
Ledenprijs: 
30,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Tremelo
Periode in publicatie: 
1794 - 1861
Gegevensdrager: 
Boek