Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 3 Praterij Nieuwerkerken 1600-1795

Dit is het derde deel van de bewerking van de staten van goed van het schependom Aalst die betrekking hebben op de praterij Nieuwerkerken. Omdat Nieuwerkerken een zelfstandige parochie was en dus aparte parochieregisters bijhield hebben we ervoor gekozen om de samenvatting van de staten van goed niet te mengen met deze van de parochie Aalst. Ze werden gegroepeerd in dit afzonderlijk deel.

Er bestaat reeds een zeer betrouwbare gezinsreconstructie van de parochie Nieuwerkerken waarin de staten van goed zijn verwerkt. Men zou dus kunnen besluiten dat deze samenvatting nutteloos is. Nochtans kan dit werk bijkomende nuttige informatie verschaffen, vooral bij complexe overervingen die meerdere generaties overspannen.

De werkmethode en de vormgeving van het eindresultaat zijn identiek als voor het eerste en tweede deel die vroeger zijn verschenen. Dit deel beslaat de volledige periode 1559 tot 1795 waarvan staten van goed zijn bewaard gebleven. Voor Nieuwerkerken is de eerste staat van goed gedateerd in 1600.

Er vallen enkele bijzonderheden te noteren voor dit gedeelte van de studie:

- Voor de periodes 1559-1672 en 1630-1795 dragen de verschillende documenten een volgnummer. Dit nummer is weergegeven in een speciale kolom. Voor de periode van 1673 tot 1729 zijn de dossiers in de banden van het stadsarchief te Aalst niet genummerd. Voor dit gedeelte hebben wij de kolom van het folionummer weggelaten. Dit betekent dat de samenvattende tabel uit drie delen bestaat.

- Er zijn drie staten van goed waarvan de vererving zeer complex is en daarom hebben we gekozen voor grafische voorstelling. Die zijn weergegeven aan het einde van deze lijst.

- Naarmate men verder in het verleden doordringt bevat het prohemium van de staten van goed minder en minder informatie. Soms teleurstellend weinig! De naam van de langstlevende partner, de namen van de kinderen, hun leeftijd, de voogden enz. In meerdere gevallen hebben we deze informatie gevonden in briefwisseling met de weesheren..

- Er moet omzichtig tewerk gegaan worden met de informatie betreffende het aantal levende kinderen. In vele gevallen wordt slechts één meerderjarige zoon of schoonzoon vermeld, die fungeert als voogd, gevolgd door de minderjarige kinderen (dikwijls zonder vermelding van hun leeftijd)

- De behandeling van de verdelingen(kavelingen) en vereffeningen(liquidaties) is identiek als bij deel 1 en deel 2. Soms dateert de verdeling meerdere jaren na de staat van goed. Het is dan niet ongewoon dat deze bijkomende informatie bevat zoals: hertrouwen van de achterblijvende partner, alsook huwelijken van kinderen. Deze informatie wordt meegegeven als opmerking.

- Dit document is ook vergezeld van een alfabetische lijst van de overledenen, en een geïndexeerde alfabetische namenlijst van alle namen (8500) die voorkomen in de staten van goed

We wensen ook bij het begin van dit derde deel, onze welgemeende dank te betuigen voor de gewaardeerde medewerking van het personeel van het stadsarchief van Aalst. We zijn ook onze dank verschuldigd aan Flor Struelens, die voor ons nogmaals duizenden digitale foto’s heeft gemaakt van uitzonderlijke kwaliteit. Zonder hun medewerking was deze studie niet mogelijk geweest.

Auteur(s): 
Karel De Brouwer
Jaar van uitgave: 
2018
Prijs: 
15,00 euro
Ledenprijs: 
15,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Aalst
Nieuwerkerken
Periode in publicatie: 
1600-1795
Gegevensdrager: 
CD-ROM