Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 2 1559-1729

Dit is het tweede deel van de bewerking van de staten van goed van het schependom Aalst tezamen met de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek. De werkmethode en de vormgeving van het eindresultaat zijn identiek als voor het eerste deel dat is verschenen in januari 2017. Dit deel beslaat de overblijvende periode van 1559 tot 1729 waarvan staten van goed zijn bewaard gebleven.

Er vallen enkele bijzonderheden te noteren voor dit gedeelte van de studie:

- Voor de periode van 1673 tot 1729 zijn de dossiers in de banden van het stadsarchief te Aalst niet genummerd. Voor dit gedeelte hebben wij de kolom van het folionummer weggelaten. Voor de vroegere periode daarentegen (1559-1672) dragen de verschillende documenten wel een volgnummer. Dit nummer is voor deze periode weergegeven net zoals het eerste deel gebruikelijk was. Dit betekent dat de samenvattende tabel uit twee delen bestaat.

- Naarmate men verder in het verleden doordringt bevat het prohemium van de staten van goed minder en minder informatie. Soms teleurstellend weinig! De naam van de langstlevende partner, de namen van de kinderen, hun leeftijd, de voogden enz. In meerdere gevallen hebben we deze informatie gevonden in briefwisseling met de weesheren. In de andere gevallen ontbreekt helaas deze informatie. In de periode voor 1600 wordt er meermaals geen formele staat van goed opgemaakt, maar vinden we de informatie in een verslag van aangifte door voogden en/of houder(igge) bij de weesheren.

- Nog meer dan in deel 1 moet er omzichtig tewerk gegaan worden met de informatie betreffende het aantal levende kinderen. In vele gevallen wordt slechts één meerderjarige zoon of schoonzoon vermeld, die fungeert als voogd, gevolgd door de minderjarige kinderen (dikwijls zonder vermelding van hun leeftijd)

- De behandeling van de verdelingen(kavelingen) en vereffeningen(liquidaties) is identiek als bij deel 1. Soms dateert de verdeling meerdere jaren na de staat van goed. Het is dan niet ongewoon dat deze bijkomende informatie bevat zoals: hertrouwen van de achterblijvende partner, alsook huwelijken van kinderen. Deze informatie is vermeld in een opmerking.

- Dit document is ook vergezeld van een alfabetische lijst van de overledenen, en een geïndexeerde alfabetische namenlijst van alle namen (16600) voorkomend in de staten van goed

We wensen ook bij het begin van dit tweede deel, onze welgemeende dank betuigen voor de gewaardeerde medewerking van het personeel van het stadsarchief van Aalst. We zijn ook onze dank verschuldigd aan Flor Struelens, die voor ons nogmaals duizenden digitale foto’s heeft gemaakt van uitzonderlijke kwaliteit. Zonder hun medewerking was deze studie niet mogelijk geweest.

Auteur(s): 
Karel De Brouwer
Jaar van uitgave: 
2018
Prijs: 
25,00 euro
Ledenprijs: 
25,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Aalst
Mijlbeke
Schaerbeek
Periode in publicatie: 
1559-1729
Gegevensdrager: 
DVD